Polityka prywatności

Załącznik 39 do Polityki

Polityka Prywatności w Elżbieta Liszewska Akademia Liderów

I. Definicje i pojęcia

1. Administrator Danych Osobowych (ADO): Elżbieta Liszewska Akademia Liderów
w Łodzi, 93-150 Łódź, ul. Odyńca 6 lok. 3.

2. Dane osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, to osoba którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

4. Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

5. Polityka Prywatności: niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką

6. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. Ustawa - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)

II. Przetwarzanie danych osobowych

1.W związku z realizowanymi zadaniami ADO przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, tj. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz.1000) oraz zgodnie z RODO.

2.Obowiązki ADO: zapewnienie przejrzystości przetwarzania danych osobowych, informowanie o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, informowanie o celu, czasie i podstawie prawnej przetwarzania, zbieranie danych tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzanie tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

3.ADO zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych, jak również zapewnia dostęp do informacji osobom, których dane dotyczą.

4.W sytuacji zagrożenia danych osobowych, ADO podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony i przeciwdziałaniu naruszeniom danych osobowych, jak również poinformuje osoby, których dane zostały naruszone lub zagrożone stosownie do istniejących wymogów prawnych.

III. Dane kontaktowe do ADO

Z ADO można się kontaktować zarówno na adres korespondencyjny: Elżbieta Liszewska Akademia Liderów, 93-150 Łódź, ul. Odyńca 6 lok. 3, jak i mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i telefoniczny: 42 682 07 49.

IV. Zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

1. ADO wdrożył i stosuje procedury, które umożliwiają dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom do tego upoważnionym oraz w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania określonych obowiązków.

2. ADO podejmuje starania o działania mające na celu zagwarantowanie ze strony podmiotów, z którymi współpracuje respektowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych na zlecenie ADO.

V. Cel przetwarzania danych osobowych

1. W związku z kierowaniem do ADO korespondencji tradycyjnej, bądź mailowej, która nie jest związana z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub na podstawie innej umowy, dane osobowe zawarte w kierowanej do ADO korespondencji, są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu z nadawcą korespondencji.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych przez ADO jest jego uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

3. Korespondencja jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym przez ADO.

4. W związku z kontaktowaniem się z ADO drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, ADO może zażądać podania wyłącznie tych danych, które są konieczne dla prawidłowego wyjaśnienia lub załatwienia sprawy. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym wypadku jest uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

5. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane po uprzednim poinformowaniu o tym dzwoniącej osoby. Dane osobowe w postaci nagrania mogą być przetwarzane w celach związanych z obsługą klientów. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do jej świadczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, jak również czynności przetwarzania danych osobowych, ADO stosuje monitoring wizyjny oraz poddaje kontrolom wstęp do budynków, lokali oraz na teren przez niego zarządzany, o czym osoby fizyczne są uprzedzone zamieszczonymi w miejscach objętych monitoringiem tabliczkami informacyjnymi.

7. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia ADO oraz w celu ochrony jego praw.

VI. Kandydaci do pracy i rekrutacja na stanowiska

W związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi, ADO przetwarzać będzie dane osobowe zawarte w CV, życiorysie, bądź w innych niezbędnych dokumentach, jedynie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach. W związku z tym, ADO oczekuje, że potencjalny kandydat nie będzie podawał i przekazywał do ADO danych i informacji w szerszym – niż oczekiwany - zakresie. Jednakże w sytuacji zawarcia w aplikacjach dodatkowych, ponad oczekiwane przez ADO informacji, ADO uznaje, że kandydat wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach rekrutacyjnych oraz związanych z procesami zatrudnienia potencjalnych kandydatów do pracy.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane:

- w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);

- w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na art. 6 ust. 1 lit a RODO,

- w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

VII. Aktywność w mediach społecznościowych

1. ADO przetwarza dane osobowe osób, które polubiły profile społecznościowe prowadzone w ramach powszechnie dostępnych portali społecznościowych.

2. Dane tych osób są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilami, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń lub konkursów, na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami.

3. Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes wynikający z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

VIII. Gromadzenie i przechowywanie danych w celach biznesowych

1. W związku z prowadzoną działalnością, ADO zbiera dane osobowe także w innych, niż wynikające z codziennej działalności, przypadkach, mianowicie podczas spotkań
z kontrahentami, na różnego rodzaju zjazdach w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku uzasadniony interes ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegający na tworzeniu portfela wizytówek i kontaktów w związku z prowadzoną przez ADO działalnością.

3. W związku ze współpracą ADO z partnerami biznesowymi oraz dostawcami, ADO przetwarza dane kontaktowe osób ujętych jako kontakty biznesowe w relacji z ADO, np. osób odpowiedzialnych po stronie partnera za realizację umowy z ADO.

4. W związku z powyższym ADO przetwarza dane kontaktowe tych osób w celu bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi lub dostawcami oraz podtrzymywania kontaktów z nimi. W tej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora wynikający z art. 6 ust. 1 lit f RODO i polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi.

5. Dane osobowe zebrane w takich jak podane powyżej przypadkach, przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a ADO podejmuje adekwatne i niezbędne środki celem zapewnia im potrzebnej ochrony.

IX. Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

1. Dane osobowe są również przetwarzane w systemach informatycznych.

2. ADO może je tymczasowo przechowywać i przetwarzać w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku
z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testowaniem zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości, bądź zapewnianiem ochrony przed nadużyciami i atakami.

X. Odbiorcy danych osobowych

1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one – w ściśle zasadnych wypadkach - ujawniane zewnętrznym podmiotom i dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych oraz sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe, kurierom, agencjom.

2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i tylko w ściśle uzasadnionych wypadkach.

XI. Czas przetwarzania danych osobowych

1. Czas przetwarzania danych przez ADO jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi oraz od celu przetwarzania, jak również obowiązujących w tym przedmiocie regulacji prawnych.

2. Okres przetwarzania danych może wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one o podstawie przetwarzania. W przypadku przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO – np. ze względów bezpieczeństwa – może się odbywać przez okres umożliwiający jego realizację lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

3. W sytuacji przetwarzania danych w związku z wyrażoną zgodą, ADO przetwarza dane do momentu jej wycofania przez osobę fizyczną.

4. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi niezbędność do zawarcia
i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej zakończenia/rozwiązania.

5. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

6. Po upływie okresu przetwarzania danych, ADO nieodwracalnie usuwa dane, bądź poddaje je procesowi anonimizacji.

XII. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

1.W związku z przetwarzaniem przez ADO danych osób fizycznych, przysługują im następujące prawa:

- uzyskania informacji o tym w jaki sposób i w jakim zakresie dane są przetwarzane,

- sprostowania danych w sytuacji ich błędnego zapisania lub ich zmiany (np. w sytuacji zmiany nazwiska lub adresu)

- usunięcia danych, gdy nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania przez ADO,

- ograniczenia przetwarzania,

- przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy przetwarzanie danych przez ADO odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu,

- wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania naruszenia praw
i wolności osoby fizycznej

2. W celu skorzystania z powyższych praw, osoba fizyczna może się skontaktować z ADO pisemnie na adres: 93 – 150 Łódź, ul. Odyńca 6/3 lub poprzez wiadomość e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i wskazać czego dotyczy jej żądanie lub wątpliwość,
w szczególności z jakiego prawa chce skorzystać.

3. ADO udzieli osobie fizycznej informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania treści żądania, bądź w terminie późniejszych po wcześniejszym poinformowaniu osoby fizycznej
o przyczynach opóźnienia w udzieleniu informacji.

4. ADO udzieli odpowiedzi na żądanie osoby fizycznej na adres e-mail, z którego zostało wysłane zapytanie, bądź pisemnie na wskazany przez osobę fizyczną adres korespondencyjny, chyba że z treści zapytania wynika możliwość przesłania odpowiedzi
w formie wiadomości e-mail.